فیلترها (7413 محصولات)

قیمت

0 تومان - 385,000,005 تومان

موجود برای سفارش

برند

ابزار ضد جرقه

تماس بگیریدتماس بگیرید
آچار ضد جرقه مشخصات : از ابزار های ضدجرقه در محیط‌های صنعتی که هر گونه جرقه موجب اشتعال گازها، بخار و یا سیال های قابل اشتعال می‌شود، مورد استفاده می شود. این ابزار های ضدجرقه در محیط کار تحت هیچ شرایطی باعث بوجود...
4,850,000 تومان
آچار فرانسه ضد جرقه مشخصات : از ابزار های ضدجرقه در محیط‌های صنعتی که هر گونه جرقه موجب اشتعال گازها، بخار و یا سیال های قابل اشتعال می‌شود، استفاده میشود. این ابزار های ضدجرقه در محیط کار تحت هیچ شرایطی باعث بوجود...
تماس بگیریدتماس بگیرید
انبر کلاغی ضد جرقه مشخصات : از ابزار های ضدجرقه در محیط‌های صنعتی که هر گونه جرقه موجب اشتعال گازها، بخار و یا سیال های قابل اشتعال می‌شود، استفاده میشود. این ابزار ضدجرقه در محیط کار تحت هیچ شرایطی باعث بوجود آمدن...
تماس بگیریدتماس بگیرید
سیم چین فشارقوی مشخصات : از ابزار های ضدجرقه در محیط‌های صنعتی که هر گونه جرقه موجب اشتعال گازها، بخار و یا سیال های قابل اشتعال می‌شود، استفاده قرار می‌شود. این ابزار ضدجرقه در محیط کار تحت هیچ شرایطی باعث بوجود...
تماس بگیریدتماس بگیرید
چکش ضد جرقه مشخصات : از ابزار های ضدجرقه در محیط‌های صنعتی که هر گونه جرقه موجب اشتعال گازها، بخار و یا سیال های قابل اشتعال می‌شود، استفاده میشوند. این ابزار ضدجرقه در محیط کار تحت هیچ شرایطی باعث بوجود آمدن جرقه و...
تماس بگیریدتماس بگیرید
چکش ضد جرقه مشخصات : از ابزار های ضدجرقه در محیط‌های صنعتی که هر گونه جرقه موجب اشتعال گازها، بخار و یا سیال های قابل اشتعال می‌شود، استفاده میشوند. این ابزار های ضدجرقه در محیط کار تحت هیچ شرایطی باعث بوجود آمدن...
تماس بگیریدتماس بگیرید
چکش ضد جرقه مشخصات : از ابزار های ضدجرقه در محیط‌های صنعتی که هر گونه جرقه موجب اشتعال گازها، بخار و یا سیال های قابل اشتعال می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرند. این ابزار های ضدجرقه در محیط کار تحت هیچ شرایطی باعث...
تماس بگیریدتماس بگیرید
چکش ضد جرقه مشخصات : از ابزار های ضدجرقه در محیط‌های صنعتی که هر گونه جرقه موجب اشتعال گازها، بخار و یا سیال های قابل اشتعال می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرند. این ابزار ضدجرقه در محیط کار تحت هیچ شرایطی باعث بوجود...
تماس بگیریدتماس بگیرید
چکش ضد جرقه مشخصات : از ابزار های ضدجرقه در محیط‌های صنعتی که هر گونه جرقه موجب اشتعال گازها، بخار و یا سیال های قابل اشتعال می‌شود، استفاده میشود. این ابزار های ضدجرقه در محیط کار تحت هیچ شرایطی باعث بوجود آمدن جرقه...
تماس بگیریدتماس بگیرید
برس سیمی ضد جرقه مشخصات : از ابزار های ضدجرقه در محیط‌های صنعتی که هر گونه جرقه موجب اشتعال گازها، بخار و یا سیال های قابل اشتعال می‌شود، استفاده میشود. این ابزار های ضدجرقه در محیط کار تحت هیچ شرایطی باعث بوجود آمدن...
تماس بگیریدتماس بگیرید
فرچه سیمی ضد جرقه مشخصات : از ابزار های ضدجرقه در محیط‌های صنعتی که هر گونه جرقه موجب اشتعال گازها، بخار و یا سیال های قابل اشتعال می‌شود، استفاده میشود. این ابزار ضدجرقه در محیط کار تحت هیچ شرایطی باعث بوجود آمدن...
تماس بگیریدتماس بگیرید
فرچه سیمی ضد جرقه سر دریلی مشخصات : از ابزار های ضدجرقه در محیط‌های صنعتی که هر گونه جرقه موجب اشتعال گازها، بخار و یا سیال های قابل اشتعال می‌شود، استفاده میشود. این ابزار های ضدجرقه در محیط کار تحت هیچ شرایطی باعث...
تماس بگیریدتماس بگیرید
فرچه سیمی ضد جرقه سر دریلی مشخصات : از ابزار های ضدجرقه در محیط‌های صنعتی که هر گونه جرقه موجب اشتعال گازها، بخار و یا سیال های قابل اشتعال می‌شود، استفاده میشود. این ابزار های ضدجرقه در محیط کار تحت هیچ شرایطی باعث...
تماس بگیریدتماس بگیرید
گیره لوله گیر ضد جرقه مشخصات : از ابزار های ضدجرقه در محیط‌های صنعتی که هر گونه جرقه موجب اشتعال گازها، بخار و یا سیال های قابل اشتعال می‌شود، استفاده میشود. این ابزار های ضدجرقه در محیط کار تحت هیچ شرایطی باعث بوجود...
تماس بگیریدتماس بگیرید
پیچ گوشتی ضد جرقه   مشخصات : از ابزار های ضدجرقه در محیط‌های صنعتی که هر گونه جرقه موجب اشتعال گازها، بخار و یا سیال های قابل اشتعال می‌شود، استفاده میشود. این ابزار های ضدجرقه در محیط کار تحت هیچ شرایطی باعث بوجود...
تماس بگیریدتماس بگیرید
پیچ گوشتی ضد جرقه مشخصات : از ابزار های ضدجرقه در محیط‌های صنعتی که هر گونه جرقه موجب اشتعال گازها، بخار و یا سیال های قابل اشتعال می‌شود، استفاده میشود. این ابزار های ضدجرقه در محیط کار تحت هیچ شرایطی باعث بوجود...
تماس بگیریدتماس بگیرید
انبردست ضد جرقه مشخصات : از ابزار های ضدجرقه در محیط‌های صنعتی که هر گونه جرقه موجب اشتعال گازها، بخار و یا سیال های قابل اشتعال می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرند. این ابزار های ضدجرقه در محیط کار تحت هیچ شرایطی...
تماس بگیریدتماس بگیرید
ست آلن ضد جرقه مشخصات : از ابزار های ضدجرقه در محیط‌های صنعتی که هر گونه جرقه موجب اشتعال گازها، بخار و یا سیال های قابل اشتعال می‌شود، استفاده میشود. این ابزار ضدجرقه در محیط کار تحت هیچ شرایطی باعث بوجود آمدن جرقه...
تماس بگیریدتماس بگیرید
قیچی ضد جرقه مشخصات : از ابزار های ضدجرقه در محیط‌های صنعتی که هر گونه جرقه موجب اشتعال گازها، بخار و یا سیال های قابل اشتعال می‌شود، استفاده میشود. این ابزار ضدجرقه در محیط کار تحت هیچ شرایطی باعث بوجود آمدن جرقه و...
تماس بگیریدتماس بگیرید
دم باریک ضد جرقه مشخصات : از ابزار های ضدجرقه در محیط‌های صنعتی که هر گونه جرقه موجب اشتعال گازها، بخار و یا سیال های قابل اشتعال می‌شود، استفاده میشود. این ابزار ضدجرقه در محیط کار تحت هیچ شرایطی باعث بوجود آمدن...
تماس بگیریدتماس بگیرید
اره ضد جرقه مشخصات : از ابزار های ضدجرقه در محیط‌های صنعتی که هر گونه جرقه موجب اشتعال گازها، بخار و یا سیال های قابل اشتعال می‌شود، استفاده میشود. این ابزار های ضدجرقه در محیط کار تحت هیچ شرایطی باعث بوجود آمدن جرقه...
تماس بگیریدتماس بگیرید
سوهان ضد جرقه مشخصات : از ابزار های ضدجرقه در محیط‌های صنعتی که هر گونه جرقه موجب اشتعال گازها، بخار و یا سیال های قابل اشتعال می‌شود، استفاده میشود این ابزار ضدجرقه در محیط کار تحت هیچ شرایطی باعث بوجود آمدن جرقه و...
تماس بگیریدتماس بگیرید
تبر ضد جرقه مشخصات : از ابزار های ضدجرقه در محیط‌های صنعتی که هر گونه جرقه موجب اشتعال گازها، بخار و یا سیال های قابل اشتعال می‌شود، استفاده میشود. این ابزار ضد جرقه در محیط کار تحت هیچ شرایطی باعث بوجود آمدن جرقه و...
485,000 تومان
چکش ضد جرقه گدور مشخصات : از ابزار های ضدجرقه در محیط‌های صنعتی که هر گونه جرقه موجب اشتعال گازها، بخار و یا سیال های قابل اشتعال می‌شود،استفاده میشود. این ابزار ضدجرقه در محیط کار تحت هیچ شرایطی باعث بوجود آمدن جرقه...
تماس بگیریدتماس بگیرید
چکش ضد جرقه مشخصات : از ابزار های ضدجرقه در محیط‌های صنعتی که هر گونه جرقه موجب اشتعال گازها، بخار و یا سیال های قابل اشتعال می‌شود، استفاده میشود. این ابزار ضدجرقه در محیط کار تحت هیچ شرایطی باعث بوجود آمدن جرقه و...
3,250,000 تومان
آچار فرانسه ضد جرقه مشخصات : از ابزار های ضدجرقه در محیط‌های صنعتی که هر گونه جرقه موجب اشتعال گازها، بخار و یا سیال های قابل اشتعال می‌شود، استفاده میشود. این ابزار های ضدجرقه در محیط کار تحت هیچ شرایطی باعث بوجود...
نمایش 1 تا 26 از 26 مورد

ابزار ضد جرقه ابزاری هستند که در حین کار با آن ها باعث ایجاد جرقه و احتراق و آتش سوزی نمیشوند. طراحی این ابزار حین تولید به گونه ای بوده است که مناسب برای محیط های کاری صنعتی تولید شده اند که هر جرقه ای ممکن است باعث ایجاد آتش سوزی و اشتعال گاز ها یا مواد قابل اشتعال موجود در این محیط ها بشود. آلیاژ به کار رفته در تولید این ابزار آلات ضد جرقه معمولا مس میباشد. به دلیل استفاده از مس این ابزارها چکش خور میباشند. انواع ابزار ضد جرقه ی موجود در سایت رستگار صنعت عبارت است از آچار ضد جرقه, انبر کلاغی ضد جرقه, سیم پین ضد جرقه, چکش ضد جرقه, پتک ضد جرقه, برس سیمی ضد جرقه, فرچه سیمی ضد جرقه, گیره لوله گیر ضد جرقه, پیچ گوشتی ضد جرقه, انبردست ضد جرقه, آلن ضد جرقه, قیچی ضد جرقه, دم باریک ضد جرقه, اره دستی ضد جرقه, سوهان ضد جرقه, تبر ضد جرقه و ... .برای جزئیات بیشتر و اطلاغ از قیمت ابزار ضد جرقه و خرید ابزار ضد جرقه علاوه بر سایت رستگار صنعت میتوانید با دفتر فروش ما نیز تماس حاصل فرمایید.

ادامه مطلبShow less

فهرست