فیلترها

قیمت

هیچ گزینه ای در این گروه موجود نیست

در انبار

هیچ گزینه ای در این گروه موجود نیست.

انواع هلدر تراشکاری

هلدر تراشکاری مشخصات : این هلدر تراشکاری ساخته شده از فولاد می باشد. برای بستن تیغچه های تراشکاری مورد استفاده قرار می گیرد. دارای طول 115 میلیمتر می باشد. دارای کیفیت و مقاومت بالایی می باشد. دارای ارتفاع 12...
هلدر تراشکاری مشخصات : این هلدر تراشکاری ساخته شده از فولاد می باشد. برای بستن تیغچه های تراشکاری مورد استفاده قرار می گیرد. دارای طول 170 میلیمتر می باشد. دارای کیفیت و مقاومت بالایی می باشد. دارای ارتفاع 32...
هلدر تراشکاری مشخصات : این هلدر تراشکاری برای بستن تیغچه های تراشکاری مورد استفاده قرار می گیرد. دارای کیفیت و مقاومت بالایی می باشد. این هلدر تراشکاری صورت دو نوع چپ گرد و راست گرد می باشد. این هلدر تراشکاری به صورت...
هلدر تراشکاری مشخصات : این هلدر تراشکاری ساخته شده از فولاد می باشد. برای بستن تیغچه های تراشکاری مورد استفاده قرار می گیرد. دارای طول 40 میلیمتر می باشد. دارای کیفیت و مقاومت بالایی می باشد. دارای ارتفاع 12.5...
هلدر تراشکاری مشخصات : این هلدر تراشکاری ساخته شده از فولاد می باشد. برای بستن تیغچه های تراشکاری مورد استفاده قرار می گیرد. دارای طول 350 میلیمتر می باشد. دارای کیفیت و مقاومت بالایی می باشد. دارای ارتفاع 37.5...
هلدر تراشکاری مشخصات : این هلدر تراشکاری ساخته شده از فولاد می باشد. برای بستن تیغچه های تراشکاری مورد استفاده قرار می گیرد. دارای طول 300 میلیمتر می باشد. دارای کیفیت و مقاومت بالایی می باشد. دارای ارتفاع 30 میلیمتر...
هلدر تراشکاری مشخصات : این هلدر تراشکاری ساخته شده از فولاد می باشد. برای بستن تیغچه های تراشکاری مورد استفاده قرار می گیرد. دارای طول 350 میلیمتر می باشد. دارای کیفیت و مقاومت بالایی می باشد. دارای ارتفاع 37 میلیمتر...
هلدر تراشکاری مشخصات : این هلدر تراشکاری ساخته شده از فولاد می باشد. برای بستن تیغچه های تراشکاری مورد استفاده قرار می گیرد. دارای طول 170 میلیمتر می باشد. دارای کیفیت و مقاومت بالایی می باشد. دارای ارتفاع 25...
هلدر تراشکاری مشخصات : این هلدر تراشکاری ساخته شده از فولاد می باشد. برای بستن تیغچه های تراشکاری مورد استفاده قرار می گیرد. دارای طول 125 میلیمتر می باشد. دارای کیفیت و مقاومت بالایی می باشد. دارای ارتفاع 25...
هلدر تراشکاری مشخصات : هلدر تراشکاری برای بستن تیغچه های تراشکاری مورد استفاده قرار می گیرد. هلدر تراش هم به صورت الماسه خور و هم به صورت ساده می باشد. طول کلی این هلدر تراشکاری 170 میلیمتر می باشد. هلدر دستگاه تراش...
هلدر تراشکاری مشخصات : این هلدر تراشکاری ساخته شده از فولاد می باشد. برای بستن تیغچه های تراشکاری مورد استفاده قرار می گیرد. دارای طول 300 میلیمتر می باشد. دارای کیفیت و مقاومت بالایی می باشد. دارای ارتفاع...
هلدر تراشکاری مشخصات : هلدر تراش  برای بستن تیغچه های تراشکاری مورد استفاده قرار می گیرد. هلدر دستگاه تراش به صورت چپ تراش، راست تراش و مستقیم می باشد. طول کلی این هلدر تراشکاری 150 میلیمتر می باشد. سایز قطر دسته و...
هلدر تراشکاری مشخصات : این هلدر تراشکاری ساخته شده از فولاد می باشد. برای بستن تیغچه های تراشکاری مورد استفاده قرار می گیرد. دارای طول 150 میلیمتر می باشد. مناسب برای گوشه ها می باشد دارای کیفیت و مقاومت بالایی می...
هلدر تراشکاری مشخصات : هلدر تراش  برای بستن تیغچه های تراشکاری مورد استفاده قرار می گیرد. هلدر دستگاه تراش به صورت چپ تراش، راست تراش و مستقیم می باشد. طول کلی این هلدر تراشکاری 150 میلیمتر می باشد. سایز قطر دسته و...
هلدر تراشکاری مشخصات : این هلدر تراشکاری ساخته شده از فولاد می باشد. برای بستن تیغچه های تراشکاری مورد استفاده قرار می گیرد. دارای طول 150 میلیمتر می باشد. مناسب برای گوشه ها می باشد دارای کیفیت و مقاومت بالایی می...
هلدر تراشکاری مشخصات : این هلدر تراشکاری ساخته شده از فولاد می باشد. برای بستن تیغچه های تراشکاری مورد استفاده قرار می گیرد. دارای طول 150 میلیمتر می باشد. دارای کیفیت و مقاومت بالایی می باشد. دارای ارتفاع...
هلدر تراشکاری مشخصات : این هلدر تراشکاری ساخته شده از فولاد می باشد. برای بستن تیغچه های تراشکاری مورد استفاده قرار می گیرد. دارای طول 63 میلیمتر می باشد. دارای کیفیت و مقاومت بالایی می باشد. دارای ارتفاع 20 میلیمتر...
هلدر تراشکاری مشخصات : این هلدر تراشکاری ساخته شده از فولاد می باشد. برای بستن تیغچه های تراشکاری مورد استفاده قرار می گیرد. دارای طول 150 میلیمتر می باشد. دارای کیفیت و مقاومت بالایی می باشد. دارای ارتفاع 25میلیمتر...
هلدر تراشکاری مشخصات : این هلدر تراشکاری ساخته شده از فولاد می باسسSشد. برای بستن تیغچه های تراشکاری مورد استفاده قرار می گیرد. دارای طول 150 میلیمتر می باشد. دارای کیفیت و مقاومت بالایی می باشد. دارای ارتفاع...
هلدر تراشکاری مشخصات : هلدر تراش کاری برای بستن تیغچه های تراشکاری مورد استفاده قرار می گیرد. هلدر دستگاه تراش به صورت چپ تراش، راست تراش و مستقیم می باشد. طول کلی این هلدر تراشکاری 150 میلیمتر می باشد. سایز قطر دسته...
نمایش 1 تا 20 از 27 مورد

فهرست