نازل جوشکاری_نازل سشوار صنعتی_غلطک جوشکاری و...

تماس بگیرید
سر نازل جوش پلاستیک سر پهن مشخصات : این سری پهن سشوار جوشکاری قابلیت نصب بر روی سری سشوار  صنعتی 1600 وات مستقیم را دارد. برای جوش صفحه های پلاستیکی به یکدیگر , تعمیر مخازن پلی اتیلن , تعمیر ترک های دیواره قطعات...
تماس بگیرید
سر نازل جوش پلاستیک سر پهن مشخصات : این سری پهن سشوار جوشکاری قابلیت نصب بر روی سری سشوار صنعتی 1600 وات مستقیم را دارد. برای جوش صفحه های پلاستیکی به یکدیگر , تعمیر مخازن پلی اتیلن , تعمیر ترک های دیواره قطعات...
تماس بگیرید
سر نازل جوش پلاستیک سر پهن مشخصات : این سری پهن سشوار جوشکاری قابلیت نصب بر روی سری سشوار  صنعتی 1600  وات مستقیم را دارد. برای جوش صفحه های پلاستیکی به یکدیگر , تعمیر مخازن پلی اتیلن , تعمیر ترک های دیواره قطعات...
تماس بگیرید
نازل جوش پلاستیک سر کج مشخصات : این سری پهن سشوار جوشکاری قابلیت نصب بر روی سری سشوار های صنعتی 1600 و 3400 وات مستقیم را دارد. برای جوش صفحه های پلاستیکی به یکدیگر , تعمیر مخازن پلی اتیلن , تعمیر ترک های دیواره...
تماس بگیرید
نازل جوشکاری پلاستیک سر کج مشخصات : این سری پهن سشوار جوشکاری قابلیت نصب بر روی سری سشوار صنعتی 1600 وات مستقیم را دارد. برای جوش صفحه های پلاستیکی به یکدیگر , تعمیر مخازن پلی اتیلن , تعمیر ترک های دیواره قطعات...
تماس بگیرید
نازل جوشکاری سر پهن مشخصات : این سری پهن سشوار جوشکاری قابلیت نصب بر روی سری سشوار های صنعتی 1600 و 3400 وات مستقیم را دارد. برای جوش صفحه های پلاستیکی به یکدیگر , تعمیر مخازن پلی اتیلن , تعمیر ترک های دیواره قطعات...
تماس بگیرید
نازل جوشکاری  مشخصات : این سری پهن سشوار جوشکاری قابلیت نصب بر روی سری سشوار های صنعتی 1600 و 3400 وات مستقیم را دارد. برای جوش صفحه های پلاستیکی به یکدیگر , تعمیر مخازن پلی اتیلن , تعمیر ترک های دیواره قطعات...
تماس بگیرید
نازل سشوار مشخصات : این سری پهن سشوار جوشکاری قابلیت نصب بر روی سری سشوار های صنعتی 1600 و 3400 وات مستقیم را دارد. برای جوش صفحه های پلاستیکی به یکدیگر , تعمیر مخازن پلی اتیلن , تعمیر ترک های دیواره قطعات پلاستیکی ,...
تماس بگیرید
سری سشوار آیینه ای مشخصات : این سری پهن سشوار جوشکاری قابلیت نصب بر روی سری سشوار های صنعتی 1600 و 3400 وات مستقیم را دارد. برای جوش صفحه های پلاستیکی به یکدیگر , تعمیر مخازن پلی اتیلن , تعمیر ترک های دیواره قطعات...
تماس بگیرید
نازل سشوار سر پهن مثلثی مشخصات : این سری پهن سشوار جوشکاری قابلیت نصب بر روی سری سشوار های صنعتی 1600 و 3400 وات مستقیم را دارد. برای جوش صفحه های پلاستیکی به یکدیگر , تعمیر مخازن پلی اتیلن , تعمیر ترک های دیواره...
تماس بگیرید
نازل سشوار سر پهن مثلثی مشخصات : این سری پهن سشوار جوشکاری قابلیت نصب بر روی سری سشوار های صنعتی 1600 و 3400 وات مستقیم را دارد. برای جوش صفحه های پلاستیکی به یکدیگر , تعمیر مخازن پلی اتیلن , تعمیر ترک های دیواره...
تماس بگیرید
سری سشوار میله ای مشخصات : این سری سشوار میله ای قابلیت نصب بر روی سری سشوار های صنعتی 1600 وات مستقیم را دارد. قابلیت جمع و هدفمند نمودن هوای سرد و گرم را دارد. این سری سشوار میله ای ساخته شده از برترین آلیاژ های...
تماس بگیرید
آداپتور نازل جوشکاری پلاستیک  مشخصات : این آداپتور نازل جوشکاری  قابلیت نصب بر روی سری سشوار های صنعتی 1600 وات مستقیم را دارد. قابلیت جمع و هدفمند نمودن هوای سرد و گرم را دارد. این آداپتور نازل جوشکاری پلاستیک...
تماس بگیرید
سری سشوار میله ای مشخصات : این سری سشوار میله ای قابلیت نصب بر روی سری سشوار های صنعتی 1600 وات مستقیم را دارد. قابلیت جمع و هدفمند نمودن هوای سرد و گرم را دارد. این سری سشوار میله ای ساخته شده از برترین آلیاژ های...
تماس بگیرید
نازل جوش پلاستیک مشخصات : این نازل جوش پلاستیک قابلیت نصب بر روی سری سشوار های صنعتی 1600 و 3400 وات مستقیم را دارد. برای جوش صفحه های پلاستیکی به یکدیگر , تعمیر مخازن پلی اتیلن , تعمیر ترک های دیواره قطعات پلاستیکی...
تماس بگیرید
سری نازل سشوار جوشکاری مشخصات : نازل جوشکاری پلاستیک قابلیت نصب بر روی سری سشوار های صنعتی 1600 و 3400 وات مستقیم را دارد. برای جوش صفحه های پلاستیکی به یکدیگر , تعمیر مخازن پلی اتیلن , تعمیر ترک های دیواره قطعات...
تماس بگیرید
سر نازل سرعتی مشخصات : نازل جوشکاری پلاستیک قابلیت نصب بر روی سری سشوار های صنعتی 1600 و 3400 وات مستقیم را دارد. برای جوش صفحه های پلاستیکی به یکدیگر , تعمیر مخازن پلی اتیلن , تعمیر ترک های دیواره قطعات پلاستیکی ,...
تماس بگیرید
سر نازل جوش پلاستیک 2 به 1 مشخصات : نازل جوشکاری پلاستیک قابلیت نصب بر روی سری سشوار های صنعتی 1600 و 3400 وات مستقیم را دارد. برای جوش صفحه های پلاستیکی به یکدیگر , تعمیر مخازن پلی اتیلن , تعمیر ترک های دیواره قطعات...
تماس بگیرید
نازل جوش دو به یک مشخصات : نازل جوشکاری پلاستیک قابلیت نصب بر روی سری سشوار های صنعتی 1600 و 3400 وات مستقیم را دارد. برای جوش صفحه های پلاستیکی به یکدیگر , تعمیر مخازن پلی اتیلن , تعمیر ترک های دیواره قطعات پلاستیکی...
تماس بگیرید
نازل جوش پلاستیک 2 به 1 مشخصات : نازل جوشکاری پلاستیک قابلیت نصب بر روی سری سشوار های صنعتی 1600 و 3400 وات مستقیم را دارد. برای جوش صفحه های پلاستیکی به یکدیگر , تعمیر مخازن پلی اتیلن , تعمیر ترک های دیواره قطعات...
نمایش 1 تا 20 از 47 مورد

فهرست