فیلترها (7409 محصولات)

قیمت

0 تومان - 385,000,005 تومان

موجود برای سفارش

برند

ساعت اندازه گیری

تماس بگیریدتماس بگیرید
ساعت اندیکاتور مشخصات : از ساعت اندازه گیری برای تشخیص ناصافی ، لنگی ، ضخامت و مقدار دو پهنی قطعات استفاده می شود. رنج اندازه گیری این ساعت اندیکاتور 1 میلیمتر می باشد. دارای درجه بندی 0.01 میلی متر است. دقت این ساعت...
تماس بگیریدتماس بگیرید
ساعت اندیکاتور ساعت اندیکاتور عقربه ای مشخصات : از ساعت اندازه گیری برای تشخیص ناصافی ، لنگی ، ضخامت و مقدار دو پهنی قطعات استفاده می شود. رنج اندازه گیری این ساعت اندازه گیری عقربه ای  10 میلیمتر می باشد. دارای درجه...
2,617,000 تومان
ساعت اندیکاتور مشخصات : از ساعت اندازه گیری برای تشخیص ناصافی ، لنگی ، ضخامت و مقدار دو پهنی قطعات استفاده می شود. رنج اندازه گیری این ساعت عقربه ای اکاد 1 میلیمتر می باشد. دارای مقیاس 0-100-0 است. دقت این ساعت...
859,000 تومان
ساعت اندازه گیری آکاد مشخصات : از ساعت اندازه گیری برای تشخیص ناصافی ، لنگی ، ضخامت و مقدار دو پهنی قطعات استفاده می شود. رنج اندازه گیری این ساعت اندازه گیری عقربه ای 0 - 10 میلیمتر می باشد. دقت این ساعت اندیکاتور...
تماس بگیریدتماس بگیرید
ساعت تست اندازه گیری مشخصات : از ساعت اندازه گیری برای تشخیص ناصافی ، لنگی ، ضخامت و مقدار دو پهنی قطعات استفاده می شود. رنج اندازه گیری این ساعت اندیکاتور 0.2 میلیمتر می باشد. دارای سایزهای مختلف است. دقت این ساعت...
تماس بگیریدتماس بگیرید
ساعت اندیکاتور مشخصات : از ساعت اندازه گیری برای تشخیص ناصافی ، لنگی ، ضخامت و مقدار دو پهنی قطعات استفاده می شود. رنج اندازه گیری این ساعت اندازه گیری عقربه ای 0 - 5 میلیمتر می باشد. دارای درجه بندی 0.01 میلی متر...
تماس بگیریدتماس بگیرید
ساعت اندیکاتور مشخصات : از ساعت اندازه گیری برای تشخیص ناصافی ، لنگی ، ضخامت و مقدار دو پهنی قطعات استفاده می شود. رنج اندازه گیری این ساعت اندیکاتور 0 - 5 میلیمتر می باشد. دارای درجه بندی 0.01 میلی متر است. دقت این...
تماس بگیریدتماس بگیرید
ساعت اندازه گیری اندیکاتور مشخصات : از ساعت های اندازه گیری برای تشخیص ناصافی ، لنگی ، ضخامت و مقدار دو پهنی قطعات استفاده می شود. رنج اندازه گیری این ساعت اندازه گیری عقربه ای 0 - 30 میلیمتر می باشد. دارای درجه بندی...
تماس بگیریدتماس بگیرید
ساعت اندازه گیری دیجیتالی مشخصات : از ساعت اندازه گیری برای تشخیص ناصافی ، لنگی ، ضخامت و مقدار دو پهنی قطعات استفاده می شود. سایز اندازه گیری 50.8 میلیمتر می باشد. سیستم کارکرد این ساعت اندازه گیری دیجیتال است....
تماس بگیریدتماس بگیرید
ساعت اندازه گیری دیجیتالی مشخصات : از ساعت اندازه گیری دیجیتالی برای تشخیص ناصافی ، لنگی ، ضخامت و مقدار دو پهنی قطعات استفاده می شود. سایز اندازه گیری 50 میلیمتر می باشد. سیستم کارکرد این ساعت اندازه گیری دیجیتالی...
8,585,000 تومان
ساعت اندازه گیری دیجیتالی مشخصات : از ساعت اندازه گیری دیجیتالی برای تشخیص ناصافی ، لنگی ، ضخامت و مقدار دو پهنی قطعات استفاده می شود. سایز اندازه گیری 25 میلیمتر می باشد. سیستم کارکرد این ساعت اندازه گیری دیجیتالی...
5,995,000 تومان
ساعت اندازه گیری دیجیتالی مشخصات : از ساعت اندازه گیری دیجیتالی برای تشخیص ناصافی ، لنگی ، ضخامت و مقدار دو پهنی قطعات استفاده می شود. سایز اندازه گیری 12.7 میلیمتر می باشد. سیستم کارکرد این ساعت اندازه گیری دیجیتالی...
9,698,000 تومان
ساعت اندازه گیری دیجیتالی مشخصات : از ساعت اندازه گیری دیجیتالی برای تشخیص ناصافی ، لنگی ، ضخامت و مقدار دو پهنی قطعات استفاده می شود. سایز اندازه گیری 50.8 میلیمتر می باشد. سیستم کارکرد این ساعت اندازه گیری دیجیتالی...
2,577,000 تومان
ساعت اندازه گیری دیجیتالی مشخصات : از ساعت اندازه گیری دیجیتالی برای تشخیص ناصافی ، لنگی ، ضخامت و مقدار دو پهنی قطعات استفاده می شود. سایز اندازه گیری 12.7 میلیمتر می باشد. سیستم کارکرد این ساعت اندازه گیری دیجیتالی...
11,935,000 تومان
ساعت اندازه گیری دیجیتالی مشخصات : از ساعت اندازه گیری دیجیتالی برای تشخیص ناصافی ، لنگی ، ضخامت و مقدار دو پهنی قطعات استفاده می شود. سایز اندازه گیری 50.8 میلیمتر می باشد. سیستم کارکرد این ساعت اندازه گیری دیجیتالی...
تماس بگیریدتماس بگیرید
ساعت اندازه گیری دیجیتالی مشخصات : از ساعت اندازه گیری دیجیتالی برای تشخیص ناصافی ، لنگی ، ضخامت و مقدار دو پهنی قطعات استفاده می شود. سایز اندازه گیری 12.7 میلیمتر می باشد. سیستم کارکرد این ساعت اندازه گیری دیجیتالی...
تماس بگیریدتماس بگیرید
ساعت اندازه گیری دیجیتالی مشخصات : از ساعت اندازه گیری دیجیتالی برای تشخیص ناصافی ، لنگی ، ضخامت و مقدار دو پهنی قطعات استفاده می شود. سایز اندازه گیری 5 میلیمتر می باشد. سیستم کارکرد این ساعت اندازه گیری دیجیتالی...
تماس بگیریدتماس بگیرید
ساعت اندازه گیری دیجیتالی مشخصات : از ساعت اندازه گیری دیجیتالی برای تشخیص ناصافی ، لنگی ، ضخامت و مقدار دو پهنی قطعات استفاده می شود. سایز اندازه گیری 0-10 میلیمتر می باشد. سیستم کارکرد این ساعت اندازه گیری دیجیتالی...
2,655,000 تومان
ساعت اندیکاتور ساعت اندیکاتور عقربه ای مشخصات : از ساعت اندازه گیری برای تشخیص ناصافی ، لنگی ، ضخامت و مقدار دو پهنی قطعات استفاده می شود. رنج اندازه گیری این ساعت اندازه گیری عقربه ای  1 میلیمتر می باشد. دارای درجه...
13,551,000 تومان
ساعت اندیکاتور ساعت اندیکاتور عقربه ای مشخصات : از ساعت اندازه گیری برای تشخیص ناصافی ، لنگی ، ضخامت و مقدار دو پهنی قطعات استفاده می شود. رنج اندازه گیری این ساعت اندازه گیری عقربه ای  100 میلیمتر می باشد. دارای...
1,768,000 تومان
ساعت اندیکاتور ساعت اندیکاتور عقربه ای مشخصات : از ساعت اندازه گیری برای تشخیص ناصافی ، لنگی ، ضخامت و مقدار دو پهنی قطعات استفاده می شود. رنج اندازه گیری این ساعت اندازه گیری عقربه ای  25 میلیمتر می باشد. دارای درجه...
1,025,000 تومان
ساعت اندیکاتور ساعت اندیکاتور عقربه ای مشخصات : از ساعت اندازه گیری برای تشخیص ناصافی ، لنگی ، ضخامت و مقدار دو پهنی قطعات استفاده می شود. رنج اندازه گیری این ساعت اندازه گیری عقربه ای  10 میلیمتر می باشد. دارای درجه...
4,295,000 تومان
ساعت اندیکاتور ساعت اندیکاتور عقربه ای مشخصات : از ساعت اندازه گیری برای تشخیص ناصافی ، لنگی ، ضخامت و مقدار دو پهنی قطعات استفاده می شود. رنج اندازه گیری این ساعت اندازه گیری عقربه ای  50 میلیمتر می باشد. دارای درجه...
1,755,000 تومان
ساعت اندیکاتور ساعت اندیکاتور عقربه ای مشخصات : از ساعت اندازه گیری برای تشخیص ناصافی ، لنگی ، ضخامت و مقدار دو پهنی قطعات استفاده می شود. رنج اندازه گیری این ساعت اندازه گیری عقربه ای  1 اینچ می باشد. دارای درجه...
تماس بگیریدتماس بگیرید
ساعت اندیکاتور مشخصات : از ساعت اندازه گیری برای تشخیص ناصافی ، لنگی ، ضخامت و مقدار دو پهنی قطعات استفاده می شود. رنج اندازه گیری این ساعت اندیکاتور 10 میلیمتر می باشد. دارای مقیاس اندازه گیری 0 تا 100 میلی متر...
تماس بگیریدتماس بگیرید
ساعت اندیکاتور مشخصات : از ساعت اندازه گیری برای تشخیص ناصافی ، لنگی ، ضخامت و مقدار دو پهنی قطعات استفاده می شود. رنج اندازه گیری این ساعت اندیکاتور 30 میلیمتر می باشد. دارای مقیاس اندازه گیری 0 تا 100 میلی متر...
نمایش 1 تا 26 از 26 مورد

ساعت اندیکاتور یا ساعت اندازه گیری یکی از ابزار های دقیق اندازه گیری است. از ساعت اندیکاتور برای تشخیص ناصافی ، لنگی ، ضخامت و مقدار دو پهنی قطعات استفاده می شود. انواع ساعت اندیکاتور شامل ساعت اندازه گیری دیجیتال و ساعت اندازه گیری عقربه ای میشود. ساعت اندیکاتور دیجیتال اندازه را بر روی صفحه ی نمایش دیجیتالی نشان میدهد و ساعت اندیکاتور عقربه ای اندازه ها را به واسطه ی چرخش عقربه ی خود به نمایش میگذارد. معمولا از ساعت اندازه گیری در فرز کاری, تراشکاری و ماشین کاری و همچنین تست دقت دستگاه های CNC , فرز, تراش و کالیبره کردن دستگاه استفاده میشود. انواع ساعت اندازه گیری دامنه های متفاوتی را اندازه گیری میکنند. برای جزئیات بیشتر و اطلاع از قیمت ساعت اندازه گیری یا قیمت ساعت اندیکاتور و خرید ساعت اندازه گیری یا خرید ساعت اندیکاتور علاوه بر سایت رستگار صنعت میتوانید با دفتر فروش ما نیز تماس حاصل فرمایید.

ادامه مطلبShow less

فهرست